©Anthony Randell
Statement: ©Anthony Randell

©Anthony Randell
"Chief" Vito Acconci: ©Anthony Randell

© Anthony Randell
"Yes, I have a broom" Vito Acconci: © Anthony Randell

© Anthony Randell
"Think" Vito Acconci: © Anthony Randell

© Anthony Randell
"Now Vito" Vito Acconci: © Anthony Randell

© Anthony Randell
"Go On" Vito Acconci: © Anthony Randell

© Anthony Randell
"Rage" Vito Acconci: © Anthony Randell

© Anthony Randell
"Re-think" Vito Acconci: © Anthony Randell

© Anthony Randell
"Go" Vito Acconci: © Anthony Randell

© Anthony Randell
"No" Vito Acconci: © Anthony Randell

© Anthony Randell
"New" Vito Acconci: © Anthony Randell

© Anthony Randell
"Rest Relax" Vito Acconci: © Anthony Randell

©Anthony Randell
"Now" Vito Acconci: ©Anthony Randell

© Anthony Randell
"Life" Vito Acconci: © Anthony Randell

-- Anthony Randell
"Yes, I Have a Broom": -- Anthony Randell