"Barbara" © Anthony Randell

"Johnnyboy" © Anthony Randell

"Don" © Anthony Randell

"Tony" © Anthony Randell

"Uncle Suny" © Anthony Randell

"Tony and His Bike" © Anthony Randell

"Tony" © Anthony Randell

"Ernest" Sotheby's warehouse © Anthony Randell

"Wally" © Anthony Randell

"Wally" © Anthony Randell

"Dan" © Anthony Randell

"Jess, Michele and Christine" © Anthony Randell

"Anthony and Kathleen" © Anthony Randell

"Louise" © Anthony Randell

"Theresa" © Anthony Randell

"Phyllis" © Anthony Randell

© Anthony Randell

"Natasha" © Anthony Randell

"Couple" © Anthony Randell

"John and Girlfriend" © Anthony Randell

"Twins" © ony Randell

"Candy Store Ave Z" © Anthony Randell

"Denise's Wedding Day" © Anthony Randell

"Allison" © Anthony Randell

"Stan" © Anthony Randell

"Stan's hands" ©Anthony Randell

"Anthony as Batman" © Anthony Randell

"Anthony" © Anthony Randell

"Anthony"  

"Anthony" © Anthony Randell

"Anthony and Michele" © Anthony Randell

"Michele and Anthony" © Anthony Randell

"First day First Grade" © Anthony Randell

"Michele&Jessica" © Anthony Randell

"Michele" © Anthony Randell

© Anthony Randell

"Ave Z" ©Anthony Randell

 

"Theresa" ©Anthony Randell

"Johnnyboy Sitting" © Anthony Randell

"Don" ©Anthony Randell

"Jonathon" © Anthony Randell

"Sal" ©Anthony Randell

"Annalisa" © Anthony Randell

"Lisa" © Anthony Randell

"Nicole" Anthony Randell

 

 

"Nicole" Anthony Randell

"Romi" © Anthony Randell

"Linda" © Anthony Randell

"Virginia" © Anthony Randell

"Kong" © Anthony Randell

"Ben" © Anthony Randell

"Ernest" © Anthony Randell

© Anthony Randell

"Stevie" Sotheby's warehouse © Anthony Randell

"Bosco" Sotheby's warehouse © Anthony Randell

"Bosco" Sotheby's warehouse © Anthony Randell

"Vamaak" Sotheby's warehouse © Anthony Randell

"Vamaak" Sotheby's warehouse © Anthony Randell

Allison © Anthony Randell

"Allison#2" © Anthony Randell

"Allison" © Anthony Randell

Self portrait © Anthony Randell